Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)

Boinx Software International GmbH
Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)
Tato smlouva je právní dohodou mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou, "nabyvatelem licence") a společností Boinx Software International GmbH ("poskytovatelem licence") o softwarovém produktu mimoLive ("produkt"). Produkt se skládá z několika souborů včetně aplikace, která je distribuována v elektronické podobě stažením z internetu.

Instalací nebo jiným používáním produktu souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy. Pokud s podmínkami této licenční smlouvy nesouhlasíte, neprodleně odstraňte všechny nepoužívané kopie Produktu ze svých paměťových zařízení. Produkt je chráněn zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví.

Udělení licence
A. Společnost Boinx Software uděluje držiteli licence nepřenosnou licenci na používání produktu na jakýchkoli produktech značky Apple se systémem Mac OS X, které vlastníte nebo ovládáte, a to v souladu s "Pravidly používání". Produkt je vám poskytován na základě licence, nikoliv prodáván.

B. Tato licence vám neumožňuje používat Produkt na jakémkoli zařízení Apple, které nevlastníte nebo neovládáte, a nesmíte Produkt distribuovat ani zpřístupňovat po síti. Licencovanou aplikaci nesmíte pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, dále distribuovat ani poskytovat sublicence. Nesmíte kopírovat, dekompilovat, provádět zpětné inženýrství, rozebírat, pokoušet se získat zdrojový kód, upravovat nebo vytvářet odvozená díla Produktu, jeho aktualizací nebo jakékoli jeho části. Jakýkoli pokus o takový postup je porušením práv poskytovatele licence a jeho poskytovatelů licence.

Pravidla používání
A. Jste-li fyzická osoba jednající v osobním zájmu, můžete si Produkt stáhnout a používat pro osobní, nekomerční použití na jakémkoli produktu značky Apple se systémem Mac OS X (dále jen "počítač Mac"), který vlastníte nebo ovládáte.

B. Jste-li komerční podnik nebo vzdělávací instituce, můžete si Produkt stáhnout pro použití buď (a) jednou osobou na každém z počítačů Mac, které tato osoba používá a které vlastníte nebo kontrolujete, nebo (b) více osobami na jednom sdíleném počítači Mac, který vlastníte nebo kontrolujete. Například jeden zaměstnanec může Produkt používat na svém stolním počítači Mac i na přenosném počítači Mac nebo více studentů může Produkt sériově používat na jediném počítači Mac umístěném v informačním centru nebo knihovně. Pro přehlednost je třeba uvést, že každý počítač Mac používaný sériově více uživateli vyžaduje samostatnou licenci.

Souhlas s použitím údajů
Souhlasíte s tím, že poskytovatel licence může shromažďovat a používat technické údaje a související informace - mimo jiné technické informace o vašem zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízeních - které jsou pravidelně shromažďovány za účelem usnadnění poskytování aktualizací softwaru, podpory produktu a dalších služeb, které se týkají produktu (pokud existují). Poskytovatel licence může tyto informace použít, pokud jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje, ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií pro vás.

Záruka na výrobek a odpovědnost
NABYVATEL LICENCE BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PRODUKT JE VYDÁVÁN TAK, JAK JE, A ŽE NEEXISTUJE ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA NA JEHO FUNKČNOST, BEZPEČNOST, VÝKON NEBO VLIV NA JINÝ SOFTWARE NEBO HARDWARE. POSKYTOVATEL LICENCE NENÍ POVINEN POSKYTOVAT ÚDRŽBU, PODPORU NEBO REVIZI PRODUKTU. NA PRODUKT SE NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POSKYTOVATEL LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, PŘÍMÉ, SANKČNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY POUŽITÍ NEBO ZTRÁTY DAT. NABYVATEL LICENCE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE POSKYTOVATEL LICENCE ANI OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝVOJ PRODUKTU NENESOU VŮČI NABYVATELI LICENCE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, NÁKLADY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT NABYVATELI LICENCE V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, ÚPRAV NEBO DISTRIBUCE DÍLA, A NABYVATEL LICENCE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ODŠKODNÍ POSKYTOVATELE LICENCE, JEHO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE ZA JAKÉKOLI TAKOVÉ NÁROKY A ŽE JIM NEBUDE ZPŮSOBENA ÚJMA.

Pokud používáte mimoLive k nahrávání videa na YouTube, souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami služby YouTube.

Tato smlouva představuje úplné ujednání stran a nemůže být změněna jinak než písemně poskytovatelem licence. Tato smlouva se řídí německým právem.

Úvěry třetích stran
Níže je uveden seznam kreditů za použití příslušných komponent třetích stran ve zdrojovém kódu mimoLive.

PromiseKit

Copyright 2016-současnost, Max Howell; mxcl@me.com

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen "software"), k neomezenému nakládání se softwarem, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru, a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek: Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO S JEHO POUŽÍVÁNÍM ČI JINÝM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

SwiftyStoreKit

Copyright @2015-2016 Andrea Bizzotto

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen "software"), k neomezenému nakládání se softwarem, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru, a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek:

Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO S JEHO POUŽÍVÁNÍM ČI JINÝM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

Nadace ZIPFoundation

Copyright (c) 2017-2021 Thomas Zoechling (https://www.peakstep.com) Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a související dokumentační soubory (dále jen "software"), se tímto uděluje bezplatné povolení k neomezenému nakládání se softwarem, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek:

Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO S JEHO POUŽÍVÁNÍM ČI JINÝM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

Prohlížeč iMedia Browser

Copyright ©2005-2013 by Karelia Software et al. Copyright ©2010-2020 by Jörg Jacobsen Copyright ©2010-2021 by Peter Baumgartner Copyright ©2010-2021 by Pierre Bernard

Prohlížeč iMedia Browser je založen na kódu původně vyvinutém Jasonem Terhorstem, který pro Sandvox dále vyvinuli Greg Hulands, Dan Wood a Terrence Talbot. Novou architekturu pro verzi 2.0 vyvinul Peter Baumgartner. Přispěli také Matt Gough, Martin Wennerberg a další, jak je uvedeno ve zdrojových souborech. Framework prohlížeče iMedia je licencován za následujících podmínek:

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen "software"), nakládat s celým softwarem nebo jeho podstatnými částmi bez omezení, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru, a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek:

Při redistribuci zdrojového kódu musí být zachovány původní podmínky zde uvedené, včetně tohoto seznamu podmínek, níže uvedeného prohlášení o vyloučení odpovědnosti a následujícího upozornění na autorská práva: Redistribuce v binární podobě musí obsahovat, způsobem viditelným pro koncového uživatele, např. v okně O aplikaci, v okně Poděkování nebo podobně, buď a) původní podmínky uvedené zde, včetně tohoto seznamu podmínek, níže uvedeného prohlášení o vyloučení odpovědnosti a výše uvedeného oznámení o autorských právech, nebo b) výše uvedené oznámení o autorských právech a odkaz na karelia.com/imedia. Jméno společnosti Karelia Software, Sandvox ani jména přispěvatelů do iMedia Browser nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího a výslovného písemného souhlasu společnosti Karelia Software, případně jednotlivých přispěvatelů.

Zřeknutí se odpovědnosti: SOFTWARE JE PŘEDÁVÁN VLASTNÍKEM AUTORSKÝCH PRÁV A SPOLUPRACOVNÍKY "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO Z JEHO POUŽÍVÁNÍ ČI JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S NÍM. ©2004-2013 by Karelia Software

CoreGPX

Copyright (c) 2018 Vincent Neo

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen "software"), k neomezenému nakládání se softwarem, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru, a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek:

Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO S JEHO POUŽÍVÁNÍM ČI JINÝM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

Sparkle

Copyright (c) 2006-2013 Andy Matuschak. Copyright (c) 2009-2013 Elgato Systems GmbH. Copyright (c) 2011-2014 Kornel Lesiński. Copyright (c) 2015-2017 Mayur Pawashe. Copyright (c) 2014 C.W. Betts. Copyright (c) 2014 Petroules Corporation. Copyright (c) 2014 Big Nerd Ranch. Všechna práva vyhrazena.

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen "software"), k neomezenému nakládání se softwarem, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru, a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek:

Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO S JEHO POUŽÍVÁNÍM ČI JINÝM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

RxSwift

Copyright © 2015 Krunoslav Zaher, Všechna práva vyhrazena.

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen "software"), k neomezenému nakládání se softwarem, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru, a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek:

Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO S JEHO POUŽÍVÁNÍM ČI JINÝM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

Starscream

Copyright (c) 2014-2016 Dalton Cherry.

Starscream je licencován pod licencí Apache v2.

swift-nio-zlib-support

Copyright 2018, Apple Inc.

Licencováno pod Apache License, verze 2.0 (dále jen "Licence"); tento soubor smíte používat pouze v souladu s Licencí. Kopii Licence můžete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Pokud to nevyžadují platné právní předpisy nebo to není písemně dohodnuto, je software distribuovaný v rámci licence distribuován tak, jak je, BEZ ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných. Konkrétní znění upravující oprávnění a omezení v rámci Licence naleznete v Licenci.

SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

SwiftPhoenixClient

Copyright (c) 2015 David Stump

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen "software"), k neomezenému nakládání se softwarem, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru, a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek:

Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO S JEHO POUŽÍVÁNÍM ČI JINÝM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

BeatDetect

Použito pod licencí MIT se svolením Daniela Iglesii

Copyright (c) 2021 Daniel Iglesia

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen "software"), k neomezenému nakládání se softwarem, včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru, a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek: Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINOU, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, Z NĚJ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO S JEHO POUŽÍVÁNÍM ČI JINÝM NAKLÁDÁNÍM S NÍM.

Čeština