Licensavtal för slutanvändare (EULA)

Boinx Software International GmbH
Licensavtal för slutanvändare (EULA)
Detta avtal är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en fysisk eller juridisk person, "Licenstagaren") och Boinx Software International GmbH ("Licensgivaren") för programvaran mimoLive ("Produkten"). Produkten består av flera filer inklusive en applikation som distribueras i elektronisk form genom nedladdning från Internet.

Genom att installera eller på annat sätt använda produkten samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta licensavtal. Om du inte godkänner villkoren i detta licensavtal ska du omedelbart radera alla kopior av den oanvända produkten från dina masslagringsenheter. Produkten skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag samt andra immaterialrättsliga lagar och fördrag.

Beviljande av licens
A. Boinx Software beviljar Licenstagaren en icke-överlåtbar licens för att använda produkten på alla Apple-märkta produkter som kör Mac OS X, som du äger eller kontrollerar och som är tillåtna enligt "Användningsreglerna". Produkten licensieras, inte säljs, till dig.

B. Denna licens tillåter dig inte att använda produkten på någon Apple-enhet som du inte äger eller kontrollerar, och du får inte distribuera eller göra produkten tillgänglig via ett nätverk. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera om eller underlicensiera den licensierade applikationen. Du får inte kopiera, dekompilera, göra om ingenjörskonst, demontera, försöka ta fram källkoden till, modifiera eller skapa derivat av produkten, uppdateringar eller någon del av den. Varje försök att göra detta är ett brott mot licensgivarens och dess licensgivares rättigheter.

Regler för användning
A. Om du är en privatperson som agerar på egen hand får du ladda ner och använda produkten för personligt, icke-kommersiellt bruk på alla Apple-märkta produkter som kör Mac OS X ("Mac-dator") som du äger eller kontrollerar.

B. Om du är ett kommersiellt företag eller en utbildningsinstitution får du ladda ner produkten för användning av antingen (a) en enskild person på var och en av de Mac-datorer som används av den personen och som du äger eller kontrollerar eller (b) flera personer på en enda delad Mac-dator som du äger eller kontrollerar. Till exempel kan en enskild anställd använda en produkt på både den anställdes stationära och bärbara Mac-dator, eller flera studenter kan använda en produkt i serie på en enda Mac-dator i ett resurscentrum eller bibliotek. För tydlighetens skull krävs en separat licens för varje Mac-dator som används i serie av flera användare.

Samtycke till användning av uppgifter
Du samtycker till att Licensgivaren får samla in och använda tekniska data och relaterad information - inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system- och programprogramvara och kringutrustning - som samlas in regelbundet för att underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (om det finns några) relaterade till produkten. Licensgivaren får använda denna information, så länge den är i en form som inte identifierar dig personligen, för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknik till dig.

Produktgaranti och ansvar
LICENSTAGAREN ÄR MEDVETEN OM ATT PRODUKTEN SLÄPPS I BEFINTLIGT SKICK OCH ATT DET INTE FINNS NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR FUNKTION, SÄKERHET, PRESTANDA ELLER EFFEKT PÅ ANNAN PROGRAMVARA ELLER MASKINVARA. LICENSGIVAREN ÄR INTE SKYLDIG ATT TILLHANDAHÅLLA UNDERHÅLL, SUPPORT ELLER REVIDERING AV PRODUKTEN. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLÄMPLIGA PÅ PRODUKTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. LICENSGIVAREN ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, DIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA TYPER AV SKADOR, INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER FÖRLUST AV DATA. LICENSTAGAREN SAMTYCKER TILL ATT VARKEN LICENSGIVAREN ELLER DE PERSONER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR UTVECKLINGEN AV PRODUKTEN SKA VARA ANSVARIGA GENTEMOT LICENSTAGAREN FÖR FÖRLUST, KOSTNADER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM LICENSTAGAREN DRABBAS AV OCH SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, ÄNDRING ELLER DISTRIBUTION AV VERKET, OCH LICENSTAGAREN SAMTYCKER TILL ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA LICENSGIVAREN, DESS TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA SKADESLÖSA FRÅN ALLA SÅDANA ANSPRÅK.

Om du använder mimoLive för att ladda upp video till YouTube godkänner du att vara bunden av YouTube Terms of Service.

Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna och kan inte ändras annat än skriftligen av Licensgivaren. Detta avtal regleras av Tysklands lagar.

Krediter från tredje part
Följande är en lista över krediter för användningen av respektive tredjepartskomponenter i källkoden för mimoLive.

PromiseKit

Copyright 2016-present, Max Howell; mxcl@me.com

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med programvaran utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, med förbehåll för följande villkor: Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd ska finnas med i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN HANDLING, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANNAN HANDEL MED PROGRAMVARAN.

SwiftyStoreKit

Copyright @2015-2016 Andrea Bizzotto

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med programvaran utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, med förbehåll för följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska finnas med i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN HANDLING, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANNAN HANDEL MED PROGRAMVARAN.

ZIPFoundation

Copyright (c) 2017-2021 Thomas Zoechling (https://www.peakstep.com) Härmed ges tillstånd att utan kostnad, för den som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (programvaran), att handla med programvaran utan begränsning, inklusive men inte begränsat till rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska finnas med i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN HANDLING, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANNAN HANDEL MED PROGRAMVARAN.

iMedia Browser

Copyright ©2005-2013 by Karelia Software et al. Copyright ©2010-2020 by Jörg Jacobsen Copyright ©2010-2021 by Peter Baumgartner Copyright ©2010-2021 by Pierre Bernard

iMedia Browser är baserad på kod som ursprungligen utvecklades av Jason Terhorst och som vidareutvecklades för Sandvox av Greg Hulands, Dan Wood och Terrence Talbot. Den nya arkitekturen för version 2.0 utvecklades av Peter Baumgartner. Bidrag har också lämnats av Matt Gough, Martin Wennerberg och andra enligt vad som anges i källfilerna. iMedia Browser Framework är licensierat enligt följande villkor:

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med alla eller väsentliga delar av programvaran utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

Vid omdistribution av källkod måste de ursprungliga villkoren som anges här bibehållas, inklusive denna lista över villkor, den ansvarsfriskrivning som anges nedan och följande upphovsrättsmeddelande: Vidaredistribution i binär form måste på ett sätt som är synligt för slutanvändaren, t.ex. i fönstret Om, i fönstret Bekräftelser eller liknande, innehålla antingen a) de ursprungliga villkoren som anges här, inklusive denna lista över villkor, den ansvarsfriskrivning som anges nedan och det ovannämnda upphovsrättsmeddelandet, eller b) det ovannämnda upphovsrättsmeddelandet och en länk till karelia.com/imedia. Varken Karelia Softwares namn, Sandvox eller namnen på dem som bidragit till iMedia Browser får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härrör från programvaran utan föregående och uttryckligt skriftligt tillstånd från Karelia Software eller enskilda bidragsgivare, beroende på vad som är tillämpligt.

Ansvarsfriskrivning: PROGRAMVARAN tillhandahålls av upphovsrättsinnehavaren och bidragsgivarna "i befintligt skick", UTAN VILLKOR AV ETT TYP, UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA OM MARKNADSFÖRSÄKRING, LÄTTNING FÖR ETT SPECIELT SYFTE OCH INTE FÖRSÄKRING AV RÄTTIGHETEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN HANDLING, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, I SAMBAND MED ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV, ELLER ANNAN HANDEL MED, PROGRAMVARAN. ©2004-2013 av Karelia Software

CoreGPX

Copyright (c) 2018 Vincent Neo

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med programvaran utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, med förbehåll för följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska finnas med i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN HANDLING, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANNAN HANDEL MED PROGRAMVARAN.

Sparkle

Copyright (c) 2006-2013 Andy Matuschak. Copyright (c) 2009-2013 Elgato Systems GmbH. Copyright (c) 2011-2014 Kornel Lesiński. Copyright (c) 2015-2017 Mayur Pawashe. Copyright (c) 2014 C.W. Betts. Copyright (c) 2014 Petroules Corporation. Copyright (c) 2014 Big Nerd Ranch. Alla rättigheter förbehållna.

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med programvaran utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, med förbehåll för följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska finnas med i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN HANDLING, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANNAN HANDEL MED PROGRAMVARAN.

RxSwift

Copyright © 2015 Krunoslav Zaher, Alla rättigheter förbehållna.

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med programvaran utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, med förbehåll för följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska finnas med i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN HANDLING, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANNAN HANDEL MED PROGRAMVARAN.

Starscream

Copyright (c) 2014-2016 Dalton Cherry.

Starscream är licensierat under Apache v2-licensen.

swift-nio-zlib-support

Copyright 2018, Apple Inc.

Licensierad under Apache License, Version 2.0 ("Licensen"); du får inte använda denna fil annat än i enlighet med Licensen. Du kan få en kopia av licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Om det inte krävs enligt tillämplig lag eller om det inte har avtalats skriftligen, distribueras programvara som distribueras under licensen på en "AS IS"-BASIS, UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV ETT TYP, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Se licensen för det specifika språket som reglerar tillstånd och begränsningar enligt licensen.

SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

SwiftPhoenixClient

Upphovsrätt (c) 2015 David Stump

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med programvaran utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, med förbehåll för följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska finnas med i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN HANDLING, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANNAN HANDEL MED PROGRAMVARAN.

BeatDetect

Används under MIT-licens med tillstånd av Daniel Iglesia.

Copyright (c) 2021 Daniel Iglesia

Härmed ges tillstånd, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att handla med programvaran utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: Ovanstående meddelande om upphovsrätt och detta meddelande om tillstånd skall finnas med i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I EN KONTRAKTSHANDLING, SKADESTÅNDSTALAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANNAN HANDEL MED PROGRAMVARAN.

Svenska

Delta i 24/7 Live Zoom® Demo

*krävs

Du måste ladda innehåll från reCAPTCHA för att skicka in formuläret. Observera att detta innebär att uppgifter delas med tredjepartsleverantörer.

Mer information