We hebben wat problemen met onze website. De bovenste navigatiebalk werkt niet goed. Kijk onderaan de site voor een volledig navigatiemenu.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

Boinx Software International GmbH
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)
Deze Overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (een individu of een rechtspersoon, "De Licentiehouder") en Boinx Software International GmbH ("De Licentiegever") voor het softwareproduct mimoLive ("Het Product"). Het Product bestaat uit verschillende bestanden waaronder een applicatie die in elektronische vorm wordt gedistribueerd door downloaden van het internet.

Door het Product te installeren of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, dient u onmiddellijk alle kopieën van het ongebruikte Product van uw massaopslagapparatuur te verwijderen. Het Product wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals door andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom.

Verlening van de vergunning
A. Boinx Software verleent Licentienemer een niet-overdraagbare licentie om het Product te gebruiken op producten van het Apple-merk waarop Mac OS X draait, die u bezit of beheert en zoals toegestaan door de "Gebruiksregels". Het Product wordt in licentie gegeven, niet verkocht, aan u

B. Deze licentie staat u niet toe het Product te gebruiken op enig Apple Apparaat waarvan u niet de eigenaar bent of waarover u niet beschikt, en u mag het Product niet verspreiden of beschikbaar maken via een netwerk. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven. U mag het Product, updates of enig deel daarvan niet kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode daarvan te achterhalen, wijzigen of er afgeleide werken van maken. Elke poging daartoe is een schending van de rechten van de Licentiegever en zijn licentiegevers.

Gebruiksregels
A. Indien u een individu bent dat op persoonlijke titel handelt, mag u het Product downloaden en gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op elk product van het Apple merk waarop Mac OS X draait ("Mac Computer") en dat u bezit of beheert.

B. Indien u een commerciële onderneming of een onderwijsinstelling bent, mag u het Product downloaden voor gebruik door ofwel (a) één enkel individu op elk van de Mac Computer(s) die dat individu gebruikt en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt, ofwel (b) meerdere personen op één enkele gedeelde Mac Computer waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt. Bijvoorbeeld, één enkele werknemer kan een Product gebruiken op zowel zijn desktop Mac Computer als zijn laptop Mac Computer, of meerdere studenten kunnen een Product na elkaar gebruiken op één enkele Mac Computer in een mediatheek of bibliotheek. Voor de duidelijkheid: voor elke Mac Computer die door meerdere gebruikers in serie wordt gebruikt, is een afzonderlijke licentie vereist.

Toestemming voor het gebruik van gegevens
U stemt ermee in dat Licentiegever technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken - met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur - die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) in verband met het Product te vergemakkelijken. Licentiegever mag deze informatie gebruiken, zolang deze in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert, om zijn producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren.

Productgarantie en aansprakelijkheid
DE LICENTIEHOUDER ERKENT DAT HET PRODUCT WORDT VRIJGEGEVEN OP EEN "AS IS"-BASIS, EN DAT ER GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WORDT GEGEVEN MET BETREKKING TOT HET FUNCTIONEREN, DE VEILIGHEID, DE PRESTATIES OF HET EFFECT OP ANDERE SOFTWARE OF HARDWARE. DE LICENTIEGEVER IS NIET VERPLICHT TOT ONDERHOUD, ONDERSTEUNING OF REVISIE VAN HET PRODUCT. ER ZIJN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS VAN TOEPASSING OP HET PRODUCT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL DE LICENTIEGEVER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INDIRECTE, DIRECTE, PUNITIEVE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE VORM VAN SCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF VERLIES VAN GEGEVENS. DE LICENTIEHOUDER GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH DE LICENTIEGEVER NOCH DE PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET PRODUCT AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE LICENTIEHOUDER VOOR ENIG VERLIES, KOSTEN OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE DOOR DE LICENTIEHOUDER WORDT GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, DE WIJZIGING OF DE VERSPREIDING VAN HET WERK, EN DE LICENTIEHOUDER GAAT ERMEE AKKOORD DE LICENTIEGEVER, ZIJN FUNCTIONARISSEN EN WERKNEMERS TE VRIJWAREN VAN DERGELIJKE CLAIMS.

Als u mimoLive gebruikt om video te uploaden naar YouTube, gaat u akkoord met de Servicevoorwaarden van YouTube.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en kan niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk door de Licentiegever. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Duitsland.

Kredieten van derden
Het volgende is een lijst met credits voor het gebruik van de respectievelijke componenten van derden in de broncode voor mimoLive.

PromiseKit

Copyright 2016-heden, Max Howell; mxcl@me.com

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om de Software zonder beperkingen te gebruiken, inclusief en zonder beperking het recht om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden: De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

SwiftyStoreKit

Copyright @2015-2016 Andrea Bizzotto

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen in de Software te handelen, inclusief zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

ZIPFoundation

Copyright (c) 2017-2021 Thomas Zoechling (https://www.peakstep.com) Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om de Software zonder beperkingen te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de Software te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

iMedia Browser

Copyright ©2005-2013 door Karelia Software et al. Copyright ©2010-2020 door Jörg Jacobsen Copyright ©2010-2021 door Peter Baumgartner Copyright ©2010-2021 door Pierre Bernard

iMedia Browser is gebaseerd op code die oorspronkelijk is ontwikkeld door Jason Terhorst, verder ontwikkeld voor Sandvox door Greg Hulands, Dan Wood en Terrence Talbot. De nieuwe architectuur voor versie 2.0 is ontwikkeld door Peter Baumgartner. Bijdragen zijn ook geleverd door Matt Gough, Martin Wennerberg en anderen, zoals aangegeven in de bronbestanden. Het iMedia Browser Framework is gelicenseerd onder de volgende voorwaarden:

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen te handelen in alle of substantiële delen van de Software, inclusief zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

Bij herdistributie van de broncode moeten de oorspronkelijke voorwaarden zoals hier vermeld, inclusief deze lijst met voorwaarden, de disclaimer hieronder en de volgende copyrightmelding, behouden blijven: Copyright (c) 2005-2012 door Karelia Software et al. Herverspreidingen in binaire vorm moeten op een voor de eindgebruiker zichtbare manier, bijv. in het Over-venster, het Erkenningsvenster of iets dergelijks, ofwel a) de oorspronkelijke voorwaarden zoals hier vermeld, inclusief deze lijst met voorwaarden, de hieronder vermelde disclaimer en de bovengenoemde copyrightmelding, of b) de bovengenoemde copyrightmelding en een link naar karelia.com/imedia. Noch de naam van Karelia Software, noch Sandvox, noch de namen van de bijdragers aan iMedia Browser mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van de Software te onderschrijven of te promoten zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Karelia Software of individuele bijdragers.

Disclaimer: DE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHT-EIGENAAR EN DE BIJDRAGEN AANGEBODEN "ZOALS HET IS", ZONDER GARANTIE VAN WELKE SOORT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-NALEVING. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT, OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN, OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE. ©2004-2013 door Karelia Software

CoreGPX

Copyright (c) 2018 Vincent Neo

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen in de Software te handelen, inclusief zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

Sparkle

Copyright (c) 2006-2013 Andy Matuschak. Copyright (c) 2009-2013 Elgato Systems GmbH. Copyright (c) 2011-2014 Kornel Lesiński. Copyright (c) 2015-2017 Mayur Pawashe. Copyright (c) 2014 C.W. Betts. Copyright (c) 2014 Petroules Corporation. Copyright (c) 2014 Big Nerd Ranch. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen in de Software te handelen, inclusief zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

RxSwift

Copyright © 2015 Krunoslav Zaher, Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen in de Software te handelen, inclusief zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

Starscream

Copyright (c) 2014-2016 Dalton Cherry.

Starscream is gelicenseerd onder de Apache v2 Licentie.

swift-nio-zlib-ondersteuning

Copyright 2018, Apple Inc.

Gelicentieerd onder de Apache Licentie, Versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand alleen gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software die onder de Licentie wordt verspreid op een "AS IS" BASIS, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke taal met betrekking tot rechten en beperkingen onder de Licentie.

SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

SwiftPhoenixClient

Copyright (c) 2015 David Stump

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen in de Software te handelen, inclusief zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

BeatDetect

Gebruikt onder MIT licentie met toestemming van Daniel Iglesia.

Copyright (c) 2021 Daniel Iglesia

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om de Software zonder beperkingen te gebruiken, inclusief zonder beperking het recht om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden: De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HIJ IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.

Nederlands